Wyróżniona praca – Żywienie i synteza folianów

„Sposób żywienia a potencjał mikrobioty człowieka do syntezy folianów.”

– Dorota Gumiela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Cel: Ocena sposobu żywienia i potencjału mikrobioty do syntezy folianów w grupie kobiet w wieku 31-50 lat o zachodnim i racjonalnym wzorze żywieniowym.

Materiał i metody: Osoby badane wypełniały ankietę̨ przez internet, w celu wykonania wstępnej oceny sposobu żywienia (racjonalny wzór żywieniowy (RWŻ)/zachodni wzór żywieniowy(ZWŻ)) i zakwalifikowania bądź zdyskwalifikowania z udziału w badaniu. Osoby, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów zostały zaproszne na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, gdzie ponownie wypełniały ankietę w celu sprawdzenia, czy zostały zakwalifikowane do grupy o odpowiednim wzorze żywieniowym. Osoby zakwalifikowane otrzymywały zestaw umożliwiający pobranie kału, dzienniczek żywieniowy oraz zaproszenie na spotkanie, na którym oceniane były ich parametry antropometryczne, oddawały próbkę kału, dzienniczek żywieniowy i otrzymywały bilety do kina. W badaniu ostatecznie wzięło udział 40 kobiet w wieku 31-50 lat, przy czym 50% kobiet charakteryzowało się RWŻ a 50% ZWŻ. Oceny sposobu żywienia dokonano przy pomocy analizy wartości odżywczej diety w programie Kcalmar pro. W pracy oceniono aterogenność diety (współczynnik Keysa). Aktywność fizyczną oceniono przy pomocy kwestionariusza aktywności fizycznej (IPAQ). Pobrane próbki kału zostały rozcieńczone i zhomogenizowane były inkubowane przez 24 godziny w 37°C w warunkach beztlenowych w pożywkach hodowlanych. Ocenę potencjału mikrobiomu do syntezy folianów wykonano poprzez oznaczenie metodą ELISA stężenia kwasu foliowego w pożywkach. Analizę statystyczną wyników wykonano w programie Statistica 13. W celu oceny zależności pomiędzy sposobem żywienia, paramteriami ciała i wiekiem użyto korelacji Pearsona. Aby ocenić różnice w sposobie żywienia pomiędzy osobami posiadającymi mikrobiotę o wyższym i niższym potencjale do syntezy kwasu foliowego badane osoby podzielono na dwie grupy. W tym celu posłużono się medianą stężenia kwasu foliowego w próbkach. Osoby, których mikrobiota zsyntetyzowała kwasu foliowego w ilości większej niż mediana zakwalifikowano do grupy o wyższym potencjale do syntezy folianów. Pozostałą część osób zakwalifikowano do grupy o niskim potencjale do syntezy folianów. W celu oceny różnic pomiędzy parametrami ciała, punktami uzyskanymi w ankiecie, wiekiem oraz spsosobem żywienia w grupach o niskim i wysokim potencjale do syntezy folianów użyto testu t-Studenta.

Wyróżniona praca, wyniki badania i wnioski zostaną zaprezentowane na IX Konferencji Żywienie, Zdrowie i Choroby. Gratulujemy!